1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 tzw. „RODO”, czyli rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest E-Sun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: w Poznaniu (61-543), przy ul. Jana Spychalskiego 7/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864470, posiadająca numery: REGON: 38726990800000, NIP: 7831825511 (dalej: „ADO” – Administratorem Danych Osobowych).
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie współpracy pomiędzy Państwem a ADO.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. ADO dokłada starań, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był jak najmniejszy (tylko konieczne dane).
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie ADO oraz podmioty współpracujące przy przygotowaniu i realizacji projektów o dofinansowanie projektów ze środków publicznych.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat kalendarzowych od dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W przypadku zawarcia z ADO umowy, zakres i okres przetwarzania Państwa danych osobowych może ulec zmianie.
 8. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od ADO dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Jeżeli nie wyrażą Państwa zgody na przetwarzania danych osobowych przez ADO nawiązanie z Państwem współpracy będzie niemożliwe.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez ADO zasad przetwarzania danych osobowych.